Tiêu chuẩn chống cháy nổ AEx, Thế nào là tiêu chuẩn ATEX trong thiết bị điện chống cháy nổ?

1.     Các tiêu chuẩn:
AEx: tiêu chuẩn của Mỹ
Ex hoặc EEx: tiêu chuẩn của Canada/ Châu Âu 
 
2.  Ví dụ minh họa về mô tả chứng nhận tiêu chuẩn ATEX trong điện thoại Guardian Telecom:
tiêu chuẩn chống cháy nổ EX
Đọc các thông số ở hàng  
     Equipment Group = II, thiết bị dùng ở khu vực không khai thác mỏ
    Môi trường khí, Zone 1
     Hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ của Châu Âu
   Bảo vệ kiểu e, bảo vệ gia tăng an toàn ( xem thêm mục 4)
     Bảo vệ kiểu ib, bảo vệ an toàn từ bên trong ( xem them mục 4)
*   Bảo vệ kiểu mb, bảo vệ bao bọc bên trong ( xem thêm mục 4)
*    Hoạt động ở môi trường nhóm khí IIC ( xem thêm mục 5)
*     Nhiệt độ bề mặt tối đa của thiết bị khi hoạt động là 100oC  
Đọc các thông số ở hàng  
     Equipment Group = II, thiết bị dùng ở khu vực không khai thác mỏ
    Môi trường bụi, Zone 1
     Hợp tiêu chuẩn chống cháy nổ của Châu Âu
    Bảo vệ theo kiểu tD, chống bụi xâm nhập vào bên trong ( xem thêm mục 4)
     Hoạt động trong Zone 21
*    Cấp IP là 66 ( xem thêm mục 1)
*    Nhiệt độ tối đa của bề mặt thiết bị khi hoạt động là 100oC

Viết bình luận